Latest News

ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದಾಲಯದ ಎಂಟನೇ ಘಟಿಕೋಸ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗು ದಾನಿಗಳ ಚಿನ್ನಡಪದಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದಾಲಯದ ಎಂಟನೇ ಘಟಿಕೋಸ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗು ದಾನಿಗಳ ಚಿನ್ನಡಪದಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top